KWALIFIKACJA WSTĘPNA, OKRESOWA I UZUPEŁNIAJĄCA DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

KWALIFIKACJA WSTĘPNA, OKRESOWA I UZUPEŁNIAJĄCA DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCH

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym ( Dz.u. 2008 r. Nr 124, poz. 805)
 • Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej/ kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej / kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej może przystąpić osoba:

1. Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

 • przebywa co najmniej 185 dni w roku kalendarzowym ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
 • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt;

2. Niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Kwalifikacja wstępna:

 • ilość godzin – 280 h
 • 195 godzin części podstawowej, wspólnej dla przewozu osób i rzeczy
 • 85 godzin części specjalistycznej, odrębnej dla kategorii C i D

Kwalifikacja wstępna przyspieszona:

 • ilość godzin – 140 h
 • 130 godzin teorii
 • 8 godzin części praktycznej

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca/ Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona:

Kierowca, który uzyskał kwalifikacje wstępna/wstępna uzupełniającą przyspieszoną w zakresie określonego bloku programowego, a zamierza wykonać przewozy innymi pojazdami niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej, obowiązany jest odbyć kwalifikacje wstępna uzupełniającą.

 Kwalifikacja wstępna uzupełniająca:

 • ilość godzin – 70 h
 • 65 godzin części teoretycznej
 • 5 godzin części praktycznej w ruchu drogowym

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona:

 • ilość godzin – 35 h
 • 33 godzin części teoretycznej
 • 2,5 godzin zajęcia praktyczne w ruchu drogowym

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze złożenie następujących dokumentów:

 • Kserokopii prawa jazdy;
 • Kserokopii dowodu osobistego;
 • Orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdu;
 • Orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu;
 • Dowód wpłaty (zaliczka)